Welkom bij

Wereldwinkel Apeldoorn

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Apeldoorn

 RSIN

 801825696B01

 Vestigingsadres

 Brinklaan 36, 7311LB Apeldoorn

 Telefoonnummer

 055-5788881

 E-mail adres

wereldwinkelapeldoorn@hetnet.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Wereldwinkel Apeldoorn vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

In Apeldoorn realiseert  Wereldwinkel  Apeldoorn haar doelstelling door zowel in haar winkel als langs andere kanalen (marktkramen, webshop e.d) met hulp van – onbetaalde – vrijwilligers eerlijke  (fairtrade) producten te verkopen. Deze producten koopt zij in bij leveranciers en importeurs, die door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels zijn toegelaten en gecertificeerd.

De (overige) kosten van de winkel/vereniging, waaronder de kosten van een winkelcoördinator,  worden gedekt uit de - bescheiden – marge die er is tussen de in- en verkooprijs van de verkochte producten.

De vereniging heeft geen winstdoelstelling. Het bestuur is verantwoordelijk voor een zorgvuldig beheer van - tijdelijke -overbruggingsreserves (‘vermogen’) die zijn opgebouwd. Deze tijdelijke reserves/vermogen mogen alleen worden gebruikt voor en ten dienste van de Wereldwinkel(s). Winstuitkering in enige vorm zowel aan natuurlijke personen als aan (andere) organisaties zijn niet toegestaan.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het bestuur bestaat uit een door  de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste vijf natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd (Artikel 11.1).
Het bestuur wijst uit zijn midden  een voorzitter, een secretaris en penningmeester. Elk bestuurslid kan maximaal twee functies binnen het bestuur bekleden behalve de voorzitter (Artikel 13.1).

DE NAMEN VAN DE BESTUURDERS

Er zijn 3 vacatures:
- Voorzitter
- Secretaris
- Notulist

Penningmeester en 4 leden

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur hebben geen recht op een beloning voor de door hen jegens de vereniging gedane werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van de bij de uitoefening van hun functie noodzakelijk gemaakte kosten (Artikel 14.6).

Verslag

Met behulp van een team van vrijwilligers ontplooit  Wereldwinkel Apeldoorn het gehele jaar door de volgende activiteiten:

  • Fairtrade producten verkopen zowel via onze winkel als incidenteel via andere verkoopkanalen (kraampjes, markten e.d.),
  • De voor de verkoop benodigde ondersteunende werkzaamheden verrichten op gebieden als Inkoop, Marketing, Opleiding, Administratie en Automatisering.
  • Voorlichting geven aan groepen en personen.

Resultatenrekening

2018

 

2017

 

Lasten

Baten

 

Lasten

Baten

Bruto winst produkten

 

    22.643

 

 

    24.229

Rente ABN/ASN spaarrek.

 

           21

 

 

           78

Donaties/subsidie/vergoed./vrijval

 

      1.000

 

 

      2.189

Korting autom. fact. inning

 

-

 

 

-

 Totaal baten

 

    23.663

 

 

    26.496

Loonkosten

             -  

 

 

     15.360

 

Huisvestingskosten

     13.282

 

 

     12.935

 

Organisatiekosten

       7.513

 

 

       9.830

 

 Totaal lasten

     20.795

 

 

     38.125

 

Kosten refresh

             -  

 

 

       3.694

 

Buitengewone lasten

       4.999

 

 

          975

 

NETTO RESULTAAT (neg.)

 

-2.131

 

 

-16.298

 Totalen

     25.794

    25.794

 

     42.794

    42.794

 

 

Balans

31-12-2018

 

31-12-2017

Verstrekte leningen

             -  

 

 

          454

 

Voorraden

     20.643

 

 

     24.415

 

Vorderingen en Liquide middelen

     63.988

 

 

     59.813

 

Schulden

 

      2.917

 

 

         837

Voorzieningen en reserves

 

    81.714

 

 

    83.845

  Totalen

     84.631

    84.631

 

     84.682

    84.682

 

Korte toelichting op de jaarrekening 2018

Het jaar 2018 hebben wij afgesloten met een negatief resultaat van € 2.131,-. In onze begroting voor 2018 die begin van dat jaar in de AV is vastgesteld hebben wij rekening gehouden met een mogelijk verlies in 2018 van € 2.800,-

Eén van de oorzaken voor het negatieve exploitatie resultaat is de nog steeds afnemende verkopen. T.o.v. van 2017 is de omzet met bijna 20% teruggelopen. Het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie in de afgelopen 2-3 jaren, komt - nog - niet tot onvoldoende naar voren in de omzet van de wereldwinkel. Dit verschijnsel doet zich ook bij diverse andere Wereldwinkels voor, maar helaas ook nadrukkelijk bij onze winkel in Apeldoorn. Hoewel er ook in de loop van 2018 - in algemene zin - gesproken kan worden van een voorzichtige opleving van onze economie, heeft een daarmee samenhangende  groei in aantal en in bestedingen door onze klanten in onze winkel in 2018 nog nauwelijks tot niet plaatsgevonden.

Een andere oorzaak voor het negatieve resultaat is het treffen van een voorziening voor de voorraad winkelartikelen, er zal in de loop van 2019 een voorraadtelling plaatsvinden, waarbij de verwachting is dat de huidige voorraad te positief op de balans gewaardeerd is. Hiervoor heeft het bestuur besloten (een deel) van deze kosten op 2018 te laten rusten.

De directe contante verkopen vanuit onze winkel zijn in 2018  met ruim 12% afgenomen t.o.v. 2017. Onze verkopen op rekening, waaronder ook de verkoop van kerstpakketten op rekening zijn, evenals de verkopen vanuit de (mobiele) kraam en consignatie, in 2018 t.o.v. 2017 met 30% afgenomen. Over geheel 2018 was de totale bruto-omzet van onze wereldwinkel in Apeldoorn uiteindelijk  € 61.511,-. Aan diverse kortingsacties hebben wij in 2018  € 550,- besteed, waardoor onze netto-omzet in 2018 na aftrek van deze kosten uiteindelijk bijna € 60.960,- is geweest, zo’n 20% minder dan in 2017.

De gemiddelde brutowinstmarge bedraagt voor ons totale assortiment in 2018 ruim 37,2% van onze verkopen. Deze marge is daarmee in 2018 met bijna 5% gestegen ten opzichte van de brutowinstmarge die in 2017 is gerealiseerd. Dit is vooral het gevolg van goed inkoopbeleid en juiste prijsstelling. De stijging van de  brutowinstmarge in 2018 heeft er mede voor gezorgd dat vrijwel alle exploitatiekosten hiervan konden worden betaald.

Er zijn in 2018 geen loonkosten meer betaald, de huisvestingskosten zijn t.g.v. de huurverhoging bijna 2% hoger dan in 2017, de organisatiekosten zijn ruim 20% lager. Tussen de onderlinge posten zijn er wel tamelijk forse verschillen.

De kosten voor het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels daalt bij ons zowel doordat deze contributie als een percentage is gerelateerd aan onze (lagere) omzet, alsook omdat wij op 1-1-2018 ons partnerlidmaatschap hebben omgezet in een normaal basislidmaatschap.

Zoals in het jaarverslag over 2017 al gemeld is, hebben we in 2018 ook een verlies van 2.000,- moeten nemen op door ons niet-verkochte WW-cadeaubonnen en op door onze winkel weer van klanten ingewisselde cadeaubonnen. Deze laatste zijn eerder door ons aan klanten verkocht en gekocht van de onlangs failliet verklaarde ‘Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen’ (SLWC).

Door de huidige zeer lage rentevoet, zijn onze rente-inkomsten ook in 2018 t.o.v. 2017 weer opnieuw gedaald.